โรงเรียน/สถาบัน ผู้ประสานงาน
1.โกวิทธำรงเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  - นางสาวศิวา แก้วก๋อง
2.ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่  - นางจารุวรรณ ศริจันทร์
3.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่  - นายพิทักษ์ ไชยราช
4.วิชัยวิทยา เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  - นายต่อพงศ์ พิศพันธุ์
5.วิชัยวิทยา จ.เชียงใหม่  - นายธรรมรัตน์ สุขสนาน
6.วชิรวิทย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  - นายวุฒิชัย เตียเจริญ
7.นวมินทราชูทิศพายัพ จ.เชียงใหม่  - นายนันทวุฒิ พุทธวงค์
8.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  - ว่าที่ร้อยตรีศุกรศร รุ่งสว่างสาธิต
 - นางสาวอังคณา สิงห์น้อย
 - นางสาวเวทิสา ตุ้ยเขียว
9.บ้านสันกำแพง จ.เชียงใหม่  - นางสายทอง ใจปัญญา
10.โรงเรียนวชิราลัย จ.เชียงใหม่  - นางสาววิภารัตน์ ดอกแสง
 - นางสาวปภัสนันท์ มณีขัติย์
 - นายธีรเดช พิลาแดง
11.สารภีพิทยาคม จ.เชียงใหม่  - นางสาววิไลวรรณ จันทรา
 - นายพิพัฒน์ อุตะมะ
12.เวียงแหงวิทยาคม จ.เชียงใหม่  - นายธีรนนท์ ถนอมทรัพย์
13.สองแคววิทยาคม จ.เชียงใหม่  - นางณิชนันทน์ ชาติเผือก
14.จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จ.ลำพูน  - นางสาวนิภาพร ภูมิภู
15.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จ.ลำพูน  - นางสาวกมลชนก อินต๊ะโมงค์
 - นายทวีป นวคุณานนท์
 - นางสาวบุศมาพร กันทะวัง
16.บ้านสันป่าเหียง จ.ลำพูน  - นางสาวธัญลักษณ์ มณีวรรณ
 - สิบเอกจตุรวิทย์ ตันนวลเวียง
17.แม่ทาวิทยาคม จ.ลำพูน  - นางกรวรรณ ธิโปธิ
18.ทาขุมเงินวิทยาคาร จ.ลำพูน  - นายภิญโญ สุวรรณ์
 - นางสาวชัชฎาภรณ์ หงษ์นวล
 - นางสาวพลับพลึง ปละอุด
19.ธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน  - นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม
 - นางสาววรัญญา เป็งปิง
20.เวียงเจดีย์วิทยา จ.ลำพูน  - นางสาวจิตรา สมพิงค์
 - นางสาวพิมพ์พรรณ ยศเมา
 - นางสมหวัง หล้าหนัก
21.องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย จ.ลำพูน  - นางชลัญญา อินต๊ะกอก
22.วิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จ.ลำพูน  - นายจรัญ อินต๊ะกอก
23.บ้านก้อจัดสรร จ.ลำพูน  - นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์สาร
24.สามัคคีศรีวิชัย จ.ลำพูน  - ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ คำเงิน
25.โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา จ.ลำปาง  - นายณรงค์ฤทธิ์ อินทะ
26.บ้านปงสนุก จ.ลำปาง  - นายสุธี สอนน้อย
27.อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จ.ลำปาง  - นางปัทมาพร ปงหาญ
28.ไตรภพวิทยา จ.ลำปาง  - นางสาววิภารัตน์ ยอดพรมมา
29.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จ.ลำปาง  - นางสาวสุพัตรา สาละวัน
 - นางสาวชลฐิตา ฟองทา
30.วิชชานารี จ.ลำปาง  - นางรวีวรรณ ฆรวัณณ์
 - นางสาวกรรณิการ์ คำอ้าย
 - นางสาวสิินีนาถ สิทธินนท์
31.เทศบาล 3(บุญทวงค์อนุกูล) จ.ลำปาง  - นางสาวรัชนี ชมชื่่น
 - นายภานุวัฒน์ พงษ์มี
 - นางสาวนฤมล ไชยบุญเรือง
32.เทศบาล 6 (วัดป่ารวก) จ.ลำปาง  - นายสุรินทร์ จิตรกล้า
 - นางสาวปิยพร กันทะวงศ์
 - นางสาวเจณนภา หล้าอินเชื้อ
33.บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง  - นางสาววรรษวรรณ พรรณรัตน์
 - นางสาวชนกกานต์ เนตรรัศมี
34.ลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง  - นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์
 - นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา
35.เทศบาล4(บ้านเชียงราย) จ.ลำปาง  - นางดาราวรรณ กาชัย
 - นางวลัยรัตน์ พุแพง
36.มัธยมวิทยา จ.ลำปาง  - นางเหมือนฤทัย ก่อแก้ว
 - นางสาว พิมประภา ธิหมื่น
 - นางสาวดวงพร ตุ้ยเครือ
37.อัสสัมชัญลำปาง จ.ลำปาง  - นายศูภเสฎฐ์ ตาอินทร
 - นางสาวศิรินิภา เคนแคน
38.อรุโณทัยลำปาง จ.ลำปาง  - นางสาวสิรินภา การขยัน
39.ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จ.ลำปาง  - นางธัญญารัตน์ ใหม่ทรายเปียง
 - นางอำไพ พิกุลหอม
 - นางสาวอัญญารัตน์ เฌอกูร
40.พินิจวิทยา จ.ลำปาง  - นางรอเบีย วุฒิ
41.บ้านกาศเมฆ จ.ลำปาง  - นางประทุมทิพย์ เจริญพระธรรมดี
 - นายสุประวีณ จินดา
42.วัดหลวงวิทยา จ.ลำปาง  - นางชัญญาภรณ์ ศิวิลัยซ์
 - นางสาวปรียานัฐ เขียวคำ
43.เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา จ.ลำปาง  - นางสาวดวงพร สมจันทร์ตา
44.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จ.ลำปาง  - นางรัตนา มั่นคง
 - นางสาวเกตุฤดี ราชไชยา
 - นางนันทชา จันทรธรรม
45.กิ่วลมวิทยา จ.ลำปาง  - นางสาวอันติกา เทพรักษาฤาชัย
 - นางสาวบัณฑิตา เรือนมา
 - นางสาวบวรภัค เขียวคำอ้าย
46.สบจางวิทยา จ.ลำปาง  - ว่าที่ ร.ต.ยุทธนา เทพอาวุธ
 - นายนรินทร์ สายเทพ
 - นางสาวเรณู โนแก้ว
47.อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) จ.ลำปาง  - นางฉันทนา สุคณากุล
 - นางสาวฉัตรณาลิน พลแก้ว
48.แม่เมาะวิทยา จ.ลำปาง  - นางณิชกานต์ ทิพพระหา
 - นางภาวี อุ่นจิตร
49.สบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์) จ.ลำปาง  - นายเอกพล ถาอินทร์จักร์
 - นางกุลรดา จอมแก้ว
50.ไหล่หินวิทยา จ.ลำปาง  - นางสาวรุ้งทิพย์ สุนันตา
 - นางดวงดาว เรือนอินทร์
 - นางสาวปริยากร คำเฟือย
51.อนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) จ.ลำปาง  - นางสาววริศรา ธานีวรรณ์
 - นายชาญวุฒิ กลิ่นน้อย
52.เกาะคาวิทยาคม จ.ลำปาง  - นางวราภรณ์ สุภายะ
 - นางสาวบุศริน เหมทานนท์
53.เกาะคาปริยัติศึกษา จ.ลำปาง  - นางสาวศศินันท์ เขื่อนใจ
54.บ้านท่าผา จ.ลำปาง  - นางสายบัว ศวีระกุล
 - ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศรินทร์ มีเกศ
55.โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จ.ลำปาง  - นายวิแทน ปวกพรมมา
 - นางพิทยาภรณ์ ทารัตน์
 - นายพนัชกร ไชยานนท์
56.ศรีลังกาวิทยา จ.ลำปาง  - นายณัฐชากฤษฎิ์ ปัญญาคำ
57.ดอนไชยวิทยา จ.ลำปาง  - นางสาววาทิตา แสงศรีจันทร์
58.ประชารัฐธรรมคุณ จ.ลำปาง  - นางสาวพัชราภรณ์ บุญเรือง
 - นางวาทิณี ท้าวใจยา
59.อนุบาลงาว(ภาณุนิยม) จ.ลำปาง  - นายเชาวเร กันอิน
 - นางสาวมิธทิรา แก้วร่วง
 - นางสาววดีอุษา นันทะสี
60.ประชารัธรรมคุณ จ.ลำปาง  - นางอรพิน ควรสุวรรณ
 - นางสาวศิรทิพย์ เอกธราเตชะพันธ์
61.ประชาราชวิทยา จ.ลำปาง  - นางรัตติกาล เงินมูล
 - นางสาววนิดา บุญมี
62.บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา จ.ลำปาง  - นายสนธยา แสงศรีจันทร์
63.แจ้ห่มวิทยา จ.ลำปาง  - นางสาวปทุมพร สาบาน
 - นางสาววรัญญา แว่นแก้ว
64.อนุบาลแจ้ห่ม จ.ลำปาง  - นายเกียรติพงษ์ รักมิตร
 - ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรียานุช เปลวทอง
65.อนุบาลวังเหนือ จ.ลำปาง  - นายมนตรี ธิแก้ว
 - นางมยุรีย์ บุญเรือง
 - นายวรุฒ หล้าบือ
66.บ้านแม่สง จ.ลำปาง  - นางอังสุมารินทร์ นามเมือง
67.ร่องเคาะวิทยา จ.ลำปาง  - นางอรนุช สิงห์หล้า
68.วังทองวิทยา จ.ลำปาง  - นายอภิเชษฐ์ วัฒนวรกุลเลิศ
 - นางสาวศิรประภา ใจหนัก
69.วังแก้ววิทยา จ.ลำปาง  - นายเอกจิต แดนปัน
 - นางสาวเรณู อบกลิ่น
 - นางสาวศุฑามาศ ใจตรง
70.ล้อมแรดวิทยา จ.ลำปาง  - นายทัศน์ดนัย มหาวัน
 - นางสาวโสภา กุลาวงศ์
 - นางสาวธัญยพรรณ กาญจนคงคา
71.เถินวิทยา จ.ลำปาง  - นางพรรณิภา ฉันทะวงค์
72.อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) จ.ลำปาง  - นางรุ่งนภา คำป๊ก
 - นางสาวมุขรินทร์ พิมพ์ไธสง
 - นายอมรเทพ ดีแป้น
73.เวียงมอกวิทยา จ.ลำปาง  - นางสาวลัดดาวัลย์ เตชะนา
 - นางสาวสุพัตรา ชัยธีรธรรม
74.บ้านปางอ้า จ.ลำปาง  - นางสาวพิมพ์พิไล คนไว
75.บ้านท่าเกวียน จ.ลำปาง  - นางสาวสุฑรัตน์ โสพักตร์
76.วังหินวิทยา จ.ลำปาง  - นายวัลลพ ใจรักษา
 - นางพัชราภรณ์ อินทรีย์สังวร
 - นางสาวสุดารัตน์ โปธิตา
77.บ้านป่าตาล จ.ลำปาง  - นางไพรินทร์ อ๊อดทรัพย์
 - นายวิทยา เมธาวงศ์
 - นางสาวอาไพพรรณ จันทราช
78.แม่ทะปริยัติศึกษา จ.ลำปาง  - นางสาวธนวดี ชมภู
 - นายนพดล สุริยะวงศ์
79.บ้านบอม จ.ลำปาง  - นางสาววณิชญา กามะ
80.แม่ทะประชาสามัคคี จ.ลำปาง  - นางเกสร ศรีสวย
 - นางสาวพิชญาภัค เทิดโรจนชัย
 - นายกิติชัย สุนะเสน
81.สบปราบพิทยาคม จ.ลำปาง  - นางสาวสุพิศ แก้วบุญเรือง
82.ชุมชนตำบลแม่กัวะ จ.ลำปาง  - นางสาวปิยาภรณ์ มูลจันดา
83.ชุมชนตำบลนายาง จ.ลำปาง  - นายสรายุทธ พวงพ่วง
84.วัดบ้านหม้อศึกษา จ.ลำปาง  - นางสายทิพย์ ศิริวงศ์
 - นางสาวสรัญญา ตาเมืองมูล
85.อนุบาลห้างฉัตร จ.ลำปาง  - นางวิลาวัลย์ ชัยปัญญา
86.ห้างฉัตรวิทยา จ.ลำปาง  - นางสาวจิรัฐติกาล ขวัญธนนภา
 - นายนพรัตน์ สวยฉลาด
87.เวียงตาลพิทยาคม จ.ลำปาง  - นางสาวปัทมา มณีเพชร
 - นางรุ่งอรุณ พุทธสอน
88.เมืองปานวิทยา จ.ลำปาง  - น.ส.นิภา ประกาย
 - นายสุรัตน์ ฟูเต็มวงค์
89.ทุ่งอุดมวิทยา จ.ลำปาง  - นายจานุวัฒน์ สุภาษี
 - นางสาวอรทัย สมจันทร์ตา
 - นางทิพย์รัตน์ คำทิพย์
90.ทุ่งกว๋าววิทยาคม จ.ลำปาง  - นายดวงเด่น พิจอมบุตร
 - นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
91.เมืองปานพัฒนวิทย์ จ.ลำปาง  - นายบุรินทร์ ทิพย์ชะ
 - นายดวงเดช อาดย่อแฮ
 - นางสาวลภัสรดา กันทะวงศ์
92.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์  - นายศุภศิษย์ แก้วจีน
 - นายนัฐพล ปลิวศรีแก้ว
93.บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) จ.แพร่  - นายยุรนันท์ บุญนิยม
 - นางสาววิภาวรรณ สุพรม
94.เจริญศิลป์ จ.แพร่  - นางชนิกานต์ ธรรมจักร์
95.นารีรัตน์จังหวัดแพร่ จ.แพร่  - นายปวริศ พรหมเสนา
 - นายวรเทพ วันกาล
 - ว่าที่ ร.ต.บุญญบุตร ฐาปะนา
96.พัทธกมลพิทยา จ.แพร่  - นายชยพล ตุ้ยสิทธิ
97.ระเบียบพิทยา จ.แพร่  - นางสาวกรรณิการ์ อุดทาโท
98.ปากจอกวิทยา จ.แพร่  - นายประนม แสงเดือน
 - นางกนกวรรณ มังสัง
 - นายศราวุธ กาชาติ
99.บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง จ.แพร่  - นางสาววิภาวรรณ สุพรม
 - นายยุรนันท์ บุญนิยม
100.บ้านวังเบอะ จ.แพร่  - นางสาวลักษิกา จาเลิศ
101.บ้านวังชิ้น จ.แพร่  - นางสาวพรรณิศา ขันเพ็ชร
102.บ้านวังแฟน จ.แพร่  - นางสุกัญญา ปัญญาสุข
103.นันทบุรีวิทยา จ.น่าน  - สิบเอกนพดล สมทรัพย์
 - นางสาวพวงผกา ปัญญาทิพย์
104.ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จ.น่าน  - นางปวีณา ปิ่นทอง
 - นาย เอกรินทร์ สงคราม
105.โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จ.น่าน  - นายทังจี มาลีผดุง
 - นางรัฐพร ธิเสนา
106.ฟากกว๊านวิทยาคม จ.พะเยา  - นายธีร์ โพธิ์เกตุ
107.ราชประชานุเคราะห์ 24 จ.พะเยา  - นางสาวยุวันดา ตาคำ
108.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย  - นายรัชย์ชวินท์ ยะอนันต์
109.เชียงแสนวิทยาคม จ.เชียงราย  - นางสาวชลิตา แก้ววรรณา
110.นุชนาถอนุสรณ์ จ.เชียงราย  - บาทหลวงเชษฐ์ดนัย ไชยเผือก
 - นายณรงค์ ศิริคำ
111.ตากสินราชานุสรณ์ จ.ตาก  - นางปุณฑรา บัวงาม
 - นางดวงเดือน เมฆฉาย
112.บ้านไร่พิทยาคม จ.สุโขทัย  - นางสาวอำภาพร คณะแพง
 - นายนิรุต มีเกิดNew Document
ลงทะเบียน
เข้าร่วมการแข่งขัน

แผนผังบริเวณจัดงาน
     วิทยาศาสตร์นิทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง